Privacy beleid

J&R Installatietechniek, gevestigd aan de Dinant Dijkhuisstraat 304 7558GH Hengelo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.jr-groep.nl
Dinant Dijkhuisstraat 304
7558GH Hengelo
0653266268
Ronald Sinnema is de Functionaris Gegevensbescherming van J&R Installatietechniek hij is te bereiken via info@jr-groep.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

J&R Installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.
Voor en Achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mail adres
Locatiegegevens

Bijzondere en /of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem da contact met ons op via info@jr-groep.nl dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op welke basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

J&R Installatietechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of E-Mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u te installeren of af te leveren
J&R Installatietechniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

J&R Installatietechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die{aanzienlijke} gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer programma’s of –systemen, zonder dat daar mens {bijvoorbeeld een medewerker van J&R Installatietechniek} tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

J&R Installatietechniek bewaart uw persoonsgegevens ten minste 7 jaar, ook als een offerte niet door gaat, worden deze gegevens alsnog bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

J&R Installatietechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door J&R Installatietechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt ook verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jr-groep.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ [machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort].
Paspoortnummer en Burgerservicenummer [BSN] zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen zes weken, op uw verzoek. J&R Installatietechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. D kan via de volgende Link: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nlcontact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

J&R Installatietechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer:0653266268 of info@jr-groep.nl